นายอำเภอกระนวน และสาธารณสุขอำเภอกระนวน เยี่ยมติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 5 ราย

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน และสาธารณสุขอำเภอกระนวน เยี่ยมติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 5 ราย ในพื้นที่ 3 ตำบล พบหายป่วย 3 ราย รวมเณรปาร์ตี้ยา เปลี่ยนเป็นคนละคน และ Re X-ray ค้นหาผู้เสพ/ผุ้ป่วยจากการใช้ยาเสพติด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ห้วงบ่าย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน์ เหล่าบัวดี เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นำกำลังสมาชิก อส. พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. เดินทางเยี่ยมเยียนติดตามความเป็นอยู่ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโก ตำบลบ้านฝาง และ ตำบลหัวนาคำ พบว่าสามารถใช้ชีวิตในชุมชนแบบปกติไม่กลับไปเสพซ้ำ จำนวน 3 ราย โดย 1 ได้ย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการเลือกปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ตัวเองกลับไปอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก และมี 1 รายที่ปรากฎการเสพซ้ำ แต่มีภาวะบกพร่องทางสมอง ต้องทานยาสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอีกครั้ง

สำหรับรายที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 1 ราย เป็นอดีตสามเณร ปัจจุบันได้กลับมาเป็นศิษย์วัดที่ตนเองเคยบวช โดยเจ้าอาวาสได้ยืนยันพฤติกรรม และตรวจปัสสาวะผลเป็นลบ โดยมีความตั้งใจจะสมัครใจเข้ารับราชการทหาร และอดีตสามเณรอีก 1 รายได้สมัครใจไปรับราชการทหาร โดยเดินทางไปรายงายงานตัวประจำกรมกองทหารแล้ว

นอกจากนี้ อำเภอกระนวนยังร่วมกับชุมชนดำเนินการ Re X-ray เพื่อค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ป่วยในชุมชน ตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง และเบาะแสการสืบสวนข่าว โดยนำเข้าระบบศูนย์คัดกรองเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูมินิธัญญารักษ์ ควบคู่กับ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยยาเสพติด หรือ CI เพื่อแก้ไขปัญหาตามการจำแนกลักษณะของผู้เสพ/ผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีรูปแบบดำเนินการโดยใช้ “แนวทางบวร“ หลักธรรมทางศาสนาในการหล่อหลอมจิตใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคม การพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นกระบวนการเยียวยาทางจิตใจ ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจไปด้วยกัน โดยร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน รวมทั้ง เครือข่ายในพื้นที่ อาทิ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง/////คเณศวร เกษอินทร์