รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา

Uncategorized

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
………………..


๑. หน่วย : ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๒. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

๓. วัน เวลา : วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๔. สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

๕. รายละเอียด : นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง/วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๔/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รหัส ๔A-๒๖๓ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day (Kick Off) ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณรอบศูนย์ราชการอำเภอดงหลวง ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา ๙๐๔ ในพื้นที่เข้าร่วมฯ ประมาณ ๑๕๐ คน

๖. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์