กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล

Uncategorized

กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567 พันเอก ชูชาติ นนทบุตร ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ วัดประชาชุมพลพัฒนาราม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาเขตสุขภิบาล ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด และพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตลอดบริเวณสองข้างทาง ที่ประชาชนใช้ในการสัญจร ไป-มา ให้เกิดความสะอาด และมีทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามเอื้ออำนวยต่อประชาชนที่มาทำบุญมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากการร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลของหน่วย และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งทำให้พื้นที่ภายในวัดและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ตลอดจนเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไป-มา มีความสะอาดและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13