วัตร บ้านเมือง ร่วมฉลองความสำเร็จบุคลากร CMUBS คว้ารางวัลระดับ Silver Award การแข่งขันนำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC) ในงาน Thailand Quality Prize 2024 ระดับประเทศ

Uncategorized

 วัตร บ้านเมือง ร่วมฉลองความสำเร็จบุคลากร CMUBS คว้ารางวัลระดับ Silver Award การแข่งขันนำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC) ในงาน Thailand Quality Prize 2024 ระดับประเทศ


เชียงใหม่ / บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่ม PRISM ภายใต้การนำทีมโดย ผศ.ดร.สายนที เฉินบำรุง ผู้ช่วยคณบดี และประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรด้วย QCC และ Kaizen ร่วมนำเสนอผลงาน QCC (Quality Control Circle) ประเภท Task Achieving QCC Prize รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในเวที Thailand Quality Prize 2024 ครั้งที่ 41 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยสามารถคว้ารางวัลระดับ Silver Award ได้สำเร็จ จากการนำเสนอผลงานในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งสามารถสนับสนุนการให้บริการฐานข้อมูลสาขาและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ในการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ Technology platform ที่ทันสมัย ในการช่วยลดขั้นตอนกระบวนการ ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูล ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovation University)

ทั้งนี้ กลุ่ม PRISM ได้รวบรวมบุคลากรจากหลากหลายหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสมาชิก นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์ นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ นางสาวพิชชากร เกตุเนียม นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โต นางสาวสโรชินี ศิลปานันทกุล และนายกิตติชัย เอกตะ โดยมีคุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าทีม ทั้งยังให้ข้อมูลอีกว่า นอกจากนี้ รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ยังเป็นอีกบุคคลสำคัญในการผลักดันให้เกิดผลงานการพัฒนาต่างๆ ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานดังกล่าวได้สร้างชื่อเสียงมาแล้วจากหลากหลายเวที โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก CMUBS QCC Day 2023 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที CMU KM Day ประจำปี 2566 ซึ่งการนำเสนอผลงานครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของทีมและคณะบริหารธุรกิจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้สำเร็จอีกครั้ง

สำหรับการแข่งขัน Thailand Quality Prize จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 41 โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในองค์กร โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีการควบในการปรับปรุงงานอย่างตัวเนื่อง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการประกวดแข่งขันในครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 168 ผลงาน โดยมีจำนวนกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 70 ผลงาน จาก 47 องค์กร. /////

////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ ////รายงาน