จังหวัดน่านให้ความสำคัญกับประเด็นมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกมิติ บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง ที่เป็นวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายตั้งสติพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ โดยในที่ประชุมการประชุมคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 มีมติให้เร่งประสานงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ ได้รับมาตรฐาน ISO-IEC 17025 (มอก.17025) ตรวจสอบข้อมูลด้านมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป พร้อมกันนี้ให้คณะทำงานฯ จัดทำแผนแม่บท (กรอบการทำงาน) แก้ไขปัญหา มลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืน พี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องมลพิษ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร.1567 “สุขภาพคนน่าน ต้องมาก่อน” : นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Uncategorized

จังหวัดน่านให้ความสำคัญกับประเด็นมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้นในทุกมิติ บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง ที่เป็นวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายตั้งสติพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ

โดยในที่ประชุมการประชุมคณะทำงาน ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2567 มีมติให้เร่งประสานงานกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ ได้รับมาตรฐาน ISO-IEC 17025 (มอก.17025) ตรวจสอบข้อมูลด้านมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

พร้อมกันนี้ให้คณะทำงานฯ จัดทำแผนแม่บท (กรอบการทำงาน) แก้ไขปัญหา มลพิษทางสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืน

พี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องมลพิษ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร.1567

“สุขภาพคนน่าน ต้องมาก่อน”
: นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน