ขอนแก่น…นายอำเภอกระนวน เยี่ยมการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวเพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดยาเสพติด

Uncategorized

ขอนแก่น…นายอำเภอกระนวน เยี่ยมการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวเพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดยาเสพติด

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 15.30 น.ขอนแก่น ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายปรัชญาวุฒิ ทองภูธร ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร ติดตามเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าบำบัดฟื้นฟู โดยมี นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ สมาชิก อส. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน โดยร่วมพบปะกับครอบครัวของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ที่เข้ามาเรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดยาเสพติด เนื่องจากผู้บำบัดฟื้นฟูต้องการกำลังใจจากครอบครัว และบุคคลที่ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการให้ช่วยดูแลหลังการบำบัดรักษา และพึ่งพาอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกัน คือ ครอบครัว โดยผู้บำบัดยาเสพติด จะได้ปรึกษาหารือกับคนในครอบครัว หรือ คนใกล้ชิด ซึ่งทำให้สามารถปรับความเข้าใจและรับรู้ถึงจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดได้ อันเป็นหัวใจสำคัญของกลไกการรักาษาฟื้นฟูและการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและชุมชน

สำหรับวันนี้ ครอบครัวของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ได้จัดอาหารนำมาจัดเลี้ยงให้กับผู้บำบัดและเพื่อนๆ ตลอดจนกิจกรรมปรึกษาหารือระหว่างผู้บำบัดและครอบครัว ตามแนวความคิด บำบัดยาเสพติด ด้วยวิธีครอบครัว จนกว่าผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจะหายป่วย และกลับสู่ชุมชน ด้วยการยอมรับ และต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

อำเภอกระนวน ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และวัดร่วมกับชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆ โดยตามกระบวนการทางการแพทย์ และหลักบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) ด้วยการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตใจ สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน//////คเณศวร เกษอินทร์