จังหวัดน่านจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น) พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยการเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย สามารถดำรงชีวิตอย่าง

Uncategorized

จังหวัดน่านจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น) พื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยการเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สูงอายุที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น) พื้นที่จังหวัดน่าน จัดโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนจากหน่วยงานต่างๆและสื่อมวลชน ด้านนางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะคณะนักวิจัย เผยว่าโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดพัทลุง และพื้นที่จังหวัดน่าน เพราะทั้ง 2 จังหวัด เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิด และร่วมกันทำให้ผู้สูงวัย สูงวัยอย่างมีคุณภาพโดยการเปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเอง คนในครอบครัว เพื่อน และชุมชน ไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว จึงได้จัดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2567 และเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และถอดบทเรียนถึงเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน โดยได้กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ที่มีสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดูแลตนเอง คนในครอบครัว ญาติมิตร และชุมชนต่อไป ซึ่งการทำวิจัยในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่าย ทำให้การดำเนินการได้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน/ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน