ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566 ประสบความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2566 ประสบความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

เมื่อวาน (13 มี.ค.67) เวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี2566

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประกอบความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธี

โดยแบ่งประเภทในการคัดเลือกออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน, ด้านผลงานเด่น, ด้านสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน, ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมหาวิทยาลัย ในปี 2551 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หนึ่งในผู้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2566 ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มอ.

ทั้งนี้ นายสมนึก ได้ผ่านงานมาแล้วมากมาย อาทิ รองปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าสมุทรสงคราม และเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าสงขลาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

เมื่อครั้งก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าสมุทรสงคราม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายสมนึก พรหมเขียว

กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 โดยนายสมนึกพร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินจำนวน 34,878,175 บาท ส่วนหนี้สินจำนวน 5,421,926 บาท

โดยนายสมนึก อายุ 59 ปี แจ้งมีทรัพย์สินจำนวน 12,642,825 บาท ส่วน นางมณีรัตน์ คู่สมรส อายุ 58 ปี แจ้งมีทรัพย์สินจำนวน 22,235,349 บาท