อุดรธานี – อุดรฯ ดีเดย์ 14 – 17 กรกฎาคม 67 แข่งขันจักรยานขาไถ(Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Uncategorized

อุดรธานี 27 มิ.ย.67

อุดรธานี – อุดรฯ ดีเดย์ 14 – 17 กรกฎาคม 67 แข่งขันจักรยานขาไถ(Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.ฯ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 จ.อุดรธานี
โดยมี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดอบจ.อุดรธานี น.ส.รัชนีวรรณ เจริญชัย ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา นายวิรชน ประดับศรี ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายธีรวัฒน์ สนิทชน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี น.ส.นิตฐินันท์ แก้วสนิท หน.ฝ่ายการกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ ฯ และผู้แทนจาก 20 อำเภอ เข้าร่วมประชุม

โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นโครงการที่ กระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้น เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.2567 และจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีสุขภาพ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดไว้ดังนี้ 1 ให้จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) โดยให้อำเภอคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ รุ่นละ 5 คน เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดและให้จังหวัดจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.2567 และส่งรายชื่อนักกีฬาผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 ของแต่ละรุ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 2 ส.ค.2567 2.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 ชิงถ้วยพระราชทาน หรือถ้วยรางวัลของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ภายในเดือน ก.ย.2567

การจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1
อ.เมืองอุดรธานี อ.กุมภวาปี (เจ้าภาพ)
อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.โนนสะอาด และอ.หนองแสง แข่งขัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 กลุ่ม 2 อ.หนองหาน อ.ศรีธาตุ อ.กู่แก้ว อ.ไชยวาน (เจ้าภาพ) และอ.วังสามหมอ แข่งขัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 กลุ่ม 3 อ.บ้านดุง (เจ้าภาพ) อ.เพ็ญ อ.สร้างคอม อ.พิบูลรักษ์ และ อ.ทุ่งฝน แข่งขัน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 กลุ่ม 4 อ.บ้านผือ (เจ้าภาพ) อ.กุดจับ อ.น้ำโสม อ.หนองวัวซอ และ อ.นายูง แข่งขัน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

/////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน