คณะทำงานจังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมเตรียมความพร้อม 5 ชมรม อำเภอ TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับประเทศ 13-15 ก.ค.67

Uncategorized

คณะทำงานจังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมเตรียมความพร้อม 5 ชมรม อำเภอ TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดระดับประเทศ 13-15 ก.ค.67

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ห้วงเช้า ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย ผู้แทน 5 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 ก.ค.67 เพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนที่สามารถต่อยอดขยายผลสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสนับสนุนด้านงบประมาณให้เพียงพอ และการรณรงค์สร้างการรับรู้ขยายภาคีเครือข่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอำเภอกระนวนเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตรานราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปสู่การปฏิบัติ และ ขยายผลไปยังสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่