นายนพดล อุปถัมภ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

Uncategorized

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายนพดล อุปถัมภ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสองแคว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ติดตามงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ประกอบการจัดทำรูปเล่มและสื่อวิดีทัศน์ในการประกวด ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับเขต ปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสิ่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน