คปภ.อุตรดิตถ์จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ประจำปี2567

Uncategorized

คปภ.อุตรดิตถ์จัดอบรมอาสาสมัครประกันภัย​ประจำปี2567


เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกินรีโรงแรมสีหราชถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางดวงสมร จันทร์เสนา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์​ ประธานในการเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยประจำปี 2567
โดยมีนายพัลลภ ศรีใจทุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ สนง.คปภ.อต.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ให้กับนางดวงสมร จันทร์เสนาผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ประธานในการเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัยประจำปี 2567 การจัดอบรมความรู้โครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นตามนโยบายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย โดยดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมศักย ภาพอาสาสมัครประกันภัย ซึ่งถือเป็นบุคลากรเครือข่ายที่ สำคัญของสำนักงาน คปภ. จังหวัด ที่มีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนะนำและรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้เอาประกันภัย และประชาชนในชุมชนด้านการประกันภัย ซึ่งจะทำให้ประชาชน และผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม ตลอดเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย อีกทั้งช่วยสนับสนุนบทบาทหน้าที่สำนักงาน คปภ. ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในวันนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 55 คน เป็นอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์มีรูปแบบในการจัดกิจกรรม 6 ช่วง คือ เป็นการบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในหัวข้อ การรู้จัก คปภ. และบทบาทอาสาสมัครประกันภัย และการใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่และเกิดประโยชน์สูงสุดจาก พ.ร.บ.และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติภัยรายใหญ่!ที่เป็นข่าวโด่งดัง ผ่านกรณีศึกษา เป็นการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครประกันภัยและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุในรูปแบบการเสวนาบนเวทีจากวิทยากร ประกอบด้วยนางดวงสมร จันเสนา ผู้อำนวยการสำนัก งาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ พันตำรวจเอก เสงี่ยม วรสา ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายคำหล้า มงคล อาสาสมัครประกันภัยตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายโกเมศ ช่วยบุญ นักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ ไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา
ณัฐวัฒน์​ ราชประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668