สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ”ขับเคลื่อนเชิงรุก” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน”สิทธิมนุษย์ชน”ในระดับอุดมศึกษา

Uncategorized

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ”ขับเคลื่อนเชิงรุก” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน”สิทธิมนุษย์ชน”ในระดับอุดมศึกษา


พ.อ.สุพจน์ โพยนอก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ได้มีการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษย์ชนในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 โกยมี กลุ่มผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติที่เป็น นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นอ้อน แกรนด์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลัก สิทธิมนุษย์ชน ที่เป็นเรื่องจำเป็น สำหรับทุกคน ทุก สาขาอาชีพ
โดยจะมีการบรรยายเรื่อง หลักสิทธิมนุษย์ชนสากลและกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน โดย นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ทราบถึงความเป็นมาของสิทธิมนุษย์ชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค พันธกรณีระหว่างประเทศ สถาบันสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน เป็นต้น ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นการบรรยายเรื่อง สิทธิทางการศึกษา บทบาทของบุคลากรในสถานศึกษา ต่อสิทธิมนุษย์ชน และแนวปฏิบัติด้านมนุษย์ชนในสถาบันอุดมศึกษา ดดย ผศอ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และการอมรมฯ ในเรื่อง บริบทของสิทธิมนุษย์ชนกับความมั่นคงจากระดับสากลสู่การเรียนการสอนในพื้นที่ พหุวัฒนธรรม โดยนายดนัย มู่สา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชน และสิทธิมนุษย์ชนศึกษา ติดตามด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็น ความสำคัญและความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษย์ชน โดยทีม วิทยากรกระบวนการ กสม. พื้นที่ภาคใต้
วันที่ 26 จะมีการ อบรมฯ ให้ความรู้ในเรื่อง สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดิน และความเหลื่อมล้ำ / ธุรกิจกับสิทธิมนุษย์ชน โดย น.ส.มณีรัตน์ มิตรปราสาท ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ช่วงบ่ายจะเป็นการ บรรยายเรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (CCPR ) และ สิทธิเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม (ICESCR ) โดยนายไพโรจน์ พลเพชน และนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และต่อด้วย กระบวนการระดมความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักสิทธิมนุษย์ชนในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดย น.ส.รตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ และทีมวิทยากรกระบวนการ