มุกดาหาร เปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลสงกรานต์ปี 67

Uncategorized

มุกดาหาร เปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน Fix it Center เทศกาลสงกรานต์ปี 67


จังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 ให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์แก่ประชาชนระหว่างการเดินทาง และบริการด้านอื่น ๆ เช่น น้ำดื่ม ผ้าเย็น และที่นั่งพักผ่อน
11 04 67 ที่สถานีบริการน้ำมัน นพผดุงบริการ ( ปตท.ศูนย์ไหม) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2567 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นำโดยนายทศพล สุวรรณไตรย์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทีมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชน ตามถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน แก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ระหว่างตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น. รวม 7 วัน
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ช่วงเทศกาบสงกรานต์ ดูแลพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายน มีพี่น้องนักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร ที่สัญจรไปมาในพื้นที่ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง วันนี้ร่วมกับทางวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ได้จัดรายการอาชีวะอาสาช่วยประชาชน ( Fix it Center) ในการอำนายความสะดวก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการดูแลพี่น้องประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ ยังได้มีมาตรการตั้งจุดตรวจหลัก จุกตรวจรอง และจุดตรวจชุมชน และพื้นที่ทั้งหมดแก่นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในการเฉลิมฉลองนี้ คำนึงถึงความปลอดภัย ในวันนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้การเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวมุกดาหาร ให้การท่องเที่ยวมีความสุขตลอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวอีกว่า โดยทั่วไป ( Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มีบริการที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ศูนย์ไหมแห่งนี้ พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ถ้าเครื่องยนต์เป็นปกติก็สามารถมาใช้บริการ น้ำดื่ม ผ้าเย็น ที่นั่งพักผ่อน หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาก็มาใช้บริการได้
ด้าน นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดเผยว่า โดยจังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และเครือข่ายร่วมบูรณาการ เปิดโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงการให้บริการผู้ขับรถและผู้ร่วมเดินทางที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางไกล เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาจาการเรียนในสถานที่จริง และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงเป็นการปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยภาครัฐ และเอกชนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความปลอดภัย ทำให้ประชาชนมีจิตสำนัก ในเรื่องของความปลอดภัย บนท้องถนน และช่วยลดการสูญเสียด้านพลังงาน ทรัพย์สินรวมถึงชีวิตอีกด้วย …
*************************/////////// วิลาสินี เจริญสุข// มุกดาหาร