นักศึกษาหลักสูตร NSBA 75 เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ

Uncategorized

นักศึกษาหลักสูตร NSBA 75 เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ


สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 75” National Security Businessman Association 75 หรือ “NSBA 75”
ที่มีผู้เข้ารับการศึกษาในรุ่นนี้ ได้แก่ พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม ศจ.ดร.ประภาจิต ศรีสว่างพัฒนา ศ.ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ดร.ณรงค์ บุรีเรือง นายแทนคุณจิตต์อิสระ ศ.ดร.กรชัย ช่อเกตุ ศ.ดร.ธัญภัสวนันท์ สุตธนไพศาล โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี (ต้อม) ประธานรุ่นนายจิตติน วิเศษสมบัติ (ติน) รองประธานรุ่น (1) ศ.ดร.กรชัย ช่อเกตุ (กร) รองประธานรุ่น (2) ศ.ดร.ธัญภัสยนันท์ สุตธนไพศาล (ก้อย) รองประธานรุ่น (3) น.ต.ดร.ณัฏฐวัฒน์ นิธิทักษ์นาคิน (นพ) เลขานุการรุ่น (1) นส.สุนิช์ศา ชุตินธร (ซูซาน) เลขานุการรุ่น (2) นายดำริ สุขมาศ (เอ) เลขานุการรุ่น (3) นำคณะเข้าทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 เม.ย.67
ในวันที่ 6 เม.ย.67 นำคณะเข้าสักการะวีรชนทหารกล้า ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน มอบอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ฟังบรรยายสรุป “ภารกิจของทหารนาวิกโยธิน” เข้าทดสอบกำลังใจ ด้วยการโดดหอสูง 34 ฟุต ที่แผนกรบพิเศษ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร และเยี่ยมชม กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) กองพลนาวิกโยธิน
วันที่ 7 เม.ย.67 นำคณะเดินทางเข้าทัศนศึกษาอ่าวสัตหีบ โดยเรือ กองเรือยุทธการ 713 (เรือ กร.713) เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เยี่ยมชม ร.ล.จักรีนฤเบศร
การอบรม หลักสูตร สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์เครือข่าย นักธุรกิจระดับผู้บริหาร สร้างนักจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กับองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สร้างทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคง ตั้งแต่ระดับครอบครัว การงาน การสังคม จนถึงระดับประเทศชาติ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323