ขอแสดงความยินดีแด่ “หลวงปู่อี๊ด” พระบุญส่ง จันทิโมอินดี ผช.เจ้าอาวาสวัดเตาถ่านสัตหีบ

Uncategorized

ขอแสดงความยินดีแด่ “หลวงปู่อี๊ด” พระบุญส่ง จันทิโมอินดี ผช.เจ้าอาวาสวัดเตาถ่านสัตหีบ

ตามที่ โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องคุณความดีแด่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และพระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่ทุ่มเททั้งกายและใจเสียสละ และอุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่ พุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป เป็นแบบอย่างแก่สังคมและพุทธคุณูปการ ด้วยการประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องวิทยฐานะ “พุทธศาสตร์ดุษฎี” ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดย
หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท เป็นประธานในพิธีมอบและถวายรางวัล ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ถนนพหล โยธิน เขตสายไหมกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
และขอน้อมถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี แด่ พระบุญส่ง จันทิโมอินดี (หลวงปู่อี๊ด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท (เตาถ่าน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “พุทธศาสตร์ดุษฎี” ประจำปีพุทธศักราช 2567 สาขา พระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
สำหรับ พระบุญส่ง จันทิโมอินดี (หลวงปู่อี๊ด) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท (เตาถ่าน) เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เป็นพระผู้ได้รับการยกย่องและได้รับประกาศเชิดชูเกียรติยกย่องคุณความดีมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลศรีสยามรัตนโกสินทร์ สาขาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาเกียรติคุณดีเด่น เมื่อ 23 ต.ค.66 รางวัล ตรีเทพ บุคคลตัวอย่างแห่งความดี สาขา ส่งเสริมศาสนาดีเด่น เมื่อ 3 มี.ค.67 และรางวัลล่าสุดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “พุทธศาสตร์ดุษฎี” ประจำปีพุทธศักราช 2567 สาขา พระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น เมื่อ 7 เม.ย.67 ในครั้งนี้
เพื่อเป็นการยกย่องแก่ผู้ที่ได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป “เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย” ได้จารึกบันทึกไว้สำหรับการเป็นคนดีของสังคมเป็น “บุคคลแห่งชาติ” แด่ผู้ที่มีผลงานและขอแสดงความยินดีมา ณโอกาสนี้////////////////////////////////////////////////นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645