ขอนแก่น..อำเภอกระนวน มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Uncategorized

ขอนแก่น..อำเภอกระนวน มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็ก จำนวน 3 ทุน ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอกระนวน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กระนวน กำนันตำบลดูนสาด ผู้นำท้องถิ่น และ อสม. ร่วมกิจกรรม ณ บ้านของเด็กที่ได้รับทุน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง ติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเด็ก เยาวชนให้ครบทุกมิติ ด้วยการบูรณาการงานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็กนั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”