ขอนแก่น…อำเภอกระนวน ขับเคลื่อนการทำฝายกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง น้ำท่วม แห่งที่ 11

Uncategorized

 ขอนแก่น…อำเภอกระนวน ขับเคลื่อนการทำฝายกักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง น้ำท่วม แห่งที่ 11

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ห้วงกลางคืน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทกอนซุยแป ได้ร่วมประชุม พบปะ ประเด็นการขับเคลื่อนการขยายผลการจัดทำฝายแกนดินซีเมนต์ และ นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ตำบลห้วยโจด เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แห่งที่ 11 ในพื้นที่อำเภอกระนวน ประจำปี 2567 โดยมีเป้าหมายบูรณาการขยายผลการจัดสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ให้ครอบคลุมทุกลำน้ำสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการก่อสร้างฝายในพื้นที่อำเภอกระนวนเป็นการบูรณาการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในชุมชน และกำลังแรงงานของจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567//////////คเณศวร เกษอินทร์