รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมนายอำเภอกระนวน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน และภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทุกมิติ พบครัวเรือนทรัพย์สินเสียหายมาก 33 ครัวเรือน

Uncategorized

รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมนายอำเภอกระนวน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอกระนวน และภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทุกมิติ พบครัวเรือนทรัพย์สินเสียหายมาก 33 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน์ เหล่าบุตรดี เจ้าหน้าที่ปกครอง นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์ศิลาทอง สาธารณสุขอำเภอกระนวน สมาชิก อส. นายกเทศมนตรี นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระนวน เจ้าหน้าที่ทหาร รองนายกและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอกระนวน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน และภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และผู้ประสบวาตภัยที่มีภาวะด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข โดยนำเงินสด สิ่งของอุปโภคบริโภคเข้ามอบช่วยเหลือ และได้เร่งซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ เคลื่อนย้ายต้นไม้สิ่งกีดขวางถนนสาธารณะ ตลอดจนถึงเร่งเยียวยาซ่อมแซมครัวเรือนที่เสียหาย โดยรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่หลังเหตุวาตภัยในห้วงกลางคืนวันที่ประสบเหตุวาตภัยจนถึงปัจจุบัน และลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายรายหลังคาเรือน รวมทั้ง ช่วยเหลือดูแลรักษาส่งต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน รวมไปถึง การให้คำแนะนำข้อกฎหมายกรณีทรัพย์สินของผู้ประสบภัยปลิวไปถูกทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย เพื่อลดข้อพิพาทของประชาชน