น่าน เปิดกิจกรรม บริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

Uncategorized

น่าน เปิดกิจกรรม
บริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567


ณ ห้องประชุม โรงแรมน้ำทองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกัมปนาท พอจิต ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานต่อนางสาวธนวัน ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดขึ้นเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถใช้สื่อโซเซียลในการสื่อสารและอธิบาย
ข่าวสาร นโยบายสำคัญ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น และนำไป
เผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนท้องถิ่น ได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง
ได้รับทราบแนวทาง เทคนิคในการผลิตสื่อคุณภาพ จากวิทยากรผู้มีความชำนาญ ทั้งด้าน
การเขียนคอนเทนต์สำหรับผลิตคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ เทคนิคและแรงบันดาลใจในการผลิต
คลิปสั้นให้มีความน่าสนใจ และมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก และเทคนิคการพูด การเป็น
พิธีกร เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่แบบ On ground โดยในวันนี้ได้รับ
เกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณระรินธร เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อส
ม/ผู้สื่อข่าว ข่าวสด/เดอะบางกอกไทม์ และ MGR ออนไลน์ (ผู้จัดการออนไลน์) คุณทวี
จิตอารีย์ Infuencer ผู้มีคนติดตามใน Tiktok จำนวนกว่า 1.45 แสนคน และนายทัตติ
งานอ่อน เทศบาลเมืองน่าน พิธีกรชื่อดังของจังหวัดน่าน
กิจกรรมในวันนี้มีสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 70 คน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน