🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยุติธรรมนำประเทศ」

Uncategorized

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยุติธรรมนำประเทศ」

(25 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.40 น. ที่กระทรวงยุติธรรม มีการจัด “งานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยุติธรรมนำประเทศ” โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหาร หัวหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุม Auditorium 10 – 09 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม

โดย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานโดยระบุว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2434 (รศ.110) จนปัจจุบันเป็นเวลา 133 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความเป็นเสาหลักอันเป็นรากฐานของประเทศไทย

จากระยะแรก ที่กระทรวงยุติธรรมเป็นส่วนในการพัฒนาสยามประเทศและทันสมัย ด้วยการปรับปรุง และรวบรวมกิจการสถานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยบทบาทหน้าที่ดูแลงานของศาลยุติธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการศาลยุติธรรม มีโรงเรียนกฏหมายผลิตผู้พิพากษาและนักกฎหมายที่เป็นต้นแบบให้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเวลาต่อมา อีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลักษณะอาญาที่ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะมีอายุครบ 100 ปีในปีพ.ศ 2568 เป็นต้น

กฎหมายสมัยใหม่เหล่านี้ ได้ช่วยรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับรัฐบาลต่างชาติ เพื่อแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จนถือเป็นบทบาทในการรักษาเอกราชของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง

กระทั่งปี 2545 ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ให้สำนักงานศาลยุติธรรมแยกเป็นหน่วยงานธุรการของฝ่ายตุลาการ กระทรวงยุติธรรมจึงถูกปรับบทบาทใหม่ ทำหน้าที่การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และงานนโยบายอาญาของประเทศและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นสำคัญ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ผมทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมมีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารราชการแผ่นดินจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักยุติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมผาสุขและสามัคคีปรองดอง

”ผมเสนอนโยบายหลัก 5 ประการที่ได้มอบไปแล้วเมื่อครั้งละตำแหน่งคือ 1.การอำนวยความยุติธรรมไปหาประชาชนไปสู่สังคมที่ความยุติธรรมสำหรับทุกคนคือความยุติธรรมถ้วนหน้า 2 การปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมที่ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนมากที่สุด 3 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณธรรมความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีภาวะผู้นำที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของความสำเร็จมาสู่องค์กรเป็นมืออาชีพภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม ไปธำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดหรือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมการบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์และไม่เลือกปฏิบัติ 5 การยึดคติพจน์กันไว้ดีกว่าแก้หรือการป้องกันอาชญากรรมดีกว่าการลงโทษอาชญากร“ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ทั้งนี้ บรรยากาศในการจัดงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 133 ปี เริ่มต้นด้วยพิธีการทางศาสนา มีการเปิดรับบริจาคทรัพย์เพื่อการสนับสนุนศูนย์บริการของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองทุนยุติธรรมและรับบริจาคทรัพย์เข้าพฤติกรรม ภายใต้ชื่อ “1 การให้ได้ 2 เท่า” เพื่อเด็กและเยาวชนของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รับมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงชั้นที่ 1 อันเป็นเกียรติยศยิ่งด้วย