อุดรธานี – ติวเข้ม ! รู้ทัน ภัยไซเบอร์ โครงการดี อบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security

Uncategorized

อุดรธานี 21 มี.ค.67

อุดรธานี – ติวเข้ม ! รู้ทัน ภัยไซเบอร์ โครงการดี อบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security สำหรับบุคลากร อบจ.อุดรธานี


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 มี.ค.67 ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการมอบหมายให้ นายศักดา เกตุแก้ว รองนายก อบจ.ฯ เปิดโครงการอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security สำหรับบุคลากร อบจ.อุดรธานี

นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัด อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ 1.เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.อุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2.เพื่อให้บุคลากรฯ มีความตระหนักในการใช้งานระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีความปลอดภัย 3.เพื่อให้บุคลากรฯ นำหลักแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบจ.อุดรธานี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและการบริการประชาชน

ในการอบรมครั้งนี้ มีนายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดอบจ.อุดรธานี ,น.ส.ไพจิตร สุขสบาย ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.อุดรธานี จำนวน 50 คน

//////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน