(#)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ พื้นที่เป้าหมายเสด็จฯ และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร//////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์