พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จัดกิจกรรม Kick Off “MOI WASTE BANK WEEK –

Uncategorized

พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จัดกิจกรรม Kick Off “MOI WASTE BANK WEEK – มหาดไทย ปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และพิธีเปิดโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรม Kick off ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ตำบลวังพิกุล “MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยได้รับเกียรติจากนายบุณยภู ชูวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอวังทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ด้วยการจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ภายใต้หลักการ 3Rs หรือ 3 ช: คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ในทุกพื้นที่มีส่วนร่วม ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน และคัดแยกขยะที่ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะของชุมชนหรือ หมู่บ้าน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับขยะรีไซเคิลจากประชาชน ช่วยสร้าง มูลค่าเพิ่มและยังส่งเสริมการจัดสรรสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการ ดำเนินการธนาคารขยะเพื่อชุมชนตำบลวังพิกุล รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนให้ ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีนางชินรัตน์ สถิตไชยนนท์ ท้องถิ่นอำเภอวังทอง คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล กำนันตำบลวังพิกุล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังพิกุล คุณปริญญา ศรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมูลค่าในการคัดแยกขยะตัวแทนจากร้านนิวซูลูชั่นส์ สาขาอินโดจีน ประชาชนตำบลวังพิกุล ร่วมกิจกรรมฯ ในการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล การรับสมัครเข้าร่วมธนาคารขยะ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก