ร.13 พัน.1 กระทำพิธีรับพระราชทานป้ายตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา

Uncategorized

ร.13 พัน.1 กระทำพิธีรับพระราชทานป้ายตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมรับป้ายตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ณ ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือตอนบน ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานเหนือตอนบน เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารได้นำไปขยายพันธุ์ และนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหาร เพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัว และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป
/////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
กรมทหารราบที่ 13