ขอนแก่น…นายอำเภอกระนวน เปิดกิจกรรมวันสตรีสากล (International Women’s Day) ประจำปี 2567

Uncategorized

ขอนแก่น…นายอำเภอกระนวน เปิดกิจกรรมวันสตรีสากล (International Women’s Day) ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ว่าการอำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล โดยในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็น ‘วันสตรีสากล’ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาของการต่อสู้ของสตรี ในโอกาสในการก้าวไปสู่ความเสมอภาค จนถึงในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สตรีเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของสตรีขับเคลื่อนงานทางสังคม การส่งเสริมสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น และการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ มีแนวคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์กรสตรีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญการพัฒนาชุมชนสังคม และประเทศต่อไป////คเณศวร เกษอินทร์