ประชุมเพื่อขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรม

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 2

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเป้าหมายให้ผลการดำเนินงาน ระดับผ่านดีเยี่ยม (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95)

โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอดงหลวง ได้คะแนน ระดับ ผ่านดี (ร้อยละ 94.47)////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์