นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัท

Uncategorized

พิษณุโลก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 6 (วัดจันทร์ตะวันตก) อำเภอเมืองพิษณุโลก

เนื่องด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับสนองงานตาม พระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศ และการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามโบราณราชประเพณีของราชสำนัก ให้แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ของสำนักพระราชวัง เพื่อเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ และวงศ์ตระกูล อย่างเท่าเทียมทั่วถึง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกำลังใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในภารกิจพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก