ศปพร. สืบสานศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

Uncategorized

อะหมัด/มาวันดี/ยะลา/1 พ.ค.67/082-260-8313

ศปพร. สืบสานศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ หมู่ 2 บ้านคลองตำบล ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พันเอกหญิง ณัฐฐ์จิตน์ วัยวุฒิ หัวหน้าฝ่ายโครงการและงบประมาณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ คณะ เป็นผู้แทน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียน สานสัมพันธ์ พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) จังหวัดยะลา ตามกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน บูรณาการปฎิบัติร่วมกัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่าง ๆ และได้เยี่ยมชมแปลงเกษตร เพื่อสร้างเป็นอาชีพ และรายได้ ในการนี้ ได้มอบ คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้มอบหมายให้ คณะทํางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะที่ 1 ดําเนินการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประชาชนในพื้นที่กับภาครัฐ และติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วยการบูรณาการดําเนินงาน ร่วมกับส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน รวมทั้งองค์กร ภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) ซึ่งจากการรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานการดำเนินการในภารกิจต่างๆ ของเครือข่าย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน แนวทางการปฎิบัติ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่าย ในการขับเคลื่อนกิจด้านต่างๆ เพื่อรองรับและขับเคลื่อนนโยบาย ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมุ่งเน้น น้อมนำเอายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงมาก ส่วนใหญ่มาจากพี่น้องกลุ่มคนเสื้อเขียว ที่ทำงานเพื่อประชาชน นำพาสันติสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของลูกหลาน ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ขององค์กร สร้างความเข้าใจ ในสังคม โดยกลุ่มเสื้อเขียวมีความเข้มแข็งเขียว ทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และร่วมกันนำพาสันติสุขภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และนำพานโยบายที่สำคัญ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป