อำเภอดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และชาวบ้านพังแดง ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 23เมษายน 2567
เวลา 07.30 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

นำส่วนราชการอำเภอดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และชาวบ้านพังแดง ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตร หนุนศาสนา” พระสงฆ์ 7 รูป

ณ วัดภูถ้ำนก บ้านพังแดง
หมู่ที่ 1 ตำบลพังแดง/////นราวิชญ์