อำเภอกระนวน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 3 เดือนพ.ค. – ก.ค.2567 มุ่งเป้าลดจำนวนผู้เสพ ผู้ป่วย ควบคู่กับมาตรการติดตามฟื้นฟูคุณภาพชีวิต)

Uncategorized

อำเภอกระนวน เตรียมพร้อมขับเคลื่อนมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 3 เดือนพ.ค. – ก.ค.2567 มุ่งเป้าลดจำนวนผู้เสพ ผู้ป่วย ควบคู่กับมาตรการติดตามฟื้นฟูคุณภาพชีวิต)

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ห้วงเช้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทน สภ.กระนวน ตชด. และวิทยากรประจำโครงการฯ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบำบัดยาเสพติด มินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 3 ห้วงเดือน พ.ค.- ก.ค.2567 และ ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยกำหนดกิจกรรม/ โครงการสำคัญ ตามแนวนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1. พัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้บำบัดยาเสพติดให้ได้มาตรฐาน ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบำบัดยาเสพติด มีผู้ดูแลที่มีจำนวนเพียงพอต่อการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด และพัฒนาหลักสูตรการบำบัดและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดด้วย

2. การจัดครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือน้อง ด้วยการนำรุ่นพี่ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู มีอาชีพ มีศักยภาพในการบอกเล่าประสบการณ์ มาร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากรดูแลน้องๆ ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อสร้างพลังจิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม สำหรับผู้ผ่านการบำบัดมาแล้วจนประสบความสำเร็จในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 100% และได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับการบำบัดรุ่นน้อง

3. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว

4. มาตรการสืบสวนปราบปรามผู้จำหน่ายยาเสพติด ต้องบูรณาการด้านการข่าวยาเสพติด โดยต้องให้มีความรวดเร็ว ทันการณ์ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาเสพติดทุกกลุ่ม ไม่ให้เคลื่อนไหวอย่างเสรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และลดปัญหาอาชญากรรมให้สังคมปลอดภัย/////คเณศวร เกษอินทร์