ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคมค้านรัฐเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตสังคมคุณธรรมและการครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี

Uncategorized

ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคมค้านรัฐเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตสังคมคุณธรรมและการครอบครองยาบ้า 5 เม็ดเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการจัดเสวนา เรื่อง”สังคมคุณธรรม” โดยมีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จากหลายภาคส่วน ทั้งคณะสงฆ์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวศรีสะเกษ ข้าราชการบำนาญ องค์กรเอกชนและชมรมต่าง ๆ มาเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้จนเต็มห้องประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เรื่องสังคมคุณธรรม เรื่องการครอบครองยาบ้า 5 เม็ด และเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต โดยที่ประชุมได้มีการวิพากวิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันในทั้ง 3 เรื่องกันอย่างกว้างขวางมาก เนื่องจากว่า เรื่องทั้งหมดกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งประเทศ ผู้ที่มาเข้าร่วมเสวนาล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวงการ เช่น ด้านศาสนา ด้านวงการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการปกครอง ด้านการเงินการคลัง ด้านการท่องเที่ยว และฝ่ายความมั่นคง

พ.อ.พัฒนพงศ์ แสนภูวา อดีตข้าราชการทหารสังกัด กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องการมียาบ้าไว้ในครอบครอง 5 เม็ดจะไม่มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ตนเห็นว่า ประชาชนยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า มียาบ้าแค่ 5 เม็ดนี้ไม่ต้องโดนจับกุมแล้ว นี่คือเข้าใจของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เนื่องจากว่า มียาบ้าไว้ในครอบครอง 1 เม็ดก็มีความผิดซึ่งเป็นการครอบครองยาบ้าที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว

นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากความสับสนวุ่นวายทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ลูกเอาแม่ไปปล่อยวัด พ่อแม่โอนมรดกให้ลูกเมื่อแก่ชราลูกไม่เลี้ยงดู ภาครัฐบริหารจัดการโดยไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ย้ายอธิบดีไปเป็นผู้ว่าราซการจังหวัด หรือ ย้ายอธิบดีไปเป็นผู้อำนวยการสำนัก หรือย้ายผู้อำนวยการสำนัก ไปเป็นผู้อำนวยการระดับจังหวัดจังหวัด โดยให้เหตุผลว่าย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคม จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทางราชการประกาศให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้กำหนดจัดเสวนา ขึ้นในวันนี้

นายทิวา รุ้งแก้ว กล่าวว่า ประเด็นเรื่องสังคมคุณธรรม ที่ประชุมมีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย ได้ข้อสรุปดังนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจขาดคุณธรรม ในการบริหารงาน ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม วิธีแก้ไข เริ่มต้นจาก 1.การปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีอำนาจ หรือนักการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม มีหิริโอตัปปะ 2.เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 3.ทุกคนพึงเข้าใจตระหนักบทบาท หน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อสังคม มีจิตอาสา เน้นปลูกฝังอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ทุกคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะวัยเยาวชน 4. ทุกคนช่วยกัน สอดส่อง ปกป้อง ต่อต้านการกระทำ ที่ไม่เป็นธรรม ขาดหลักธรรมาภิบาล 5. เน้นการทำงานที่มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

นายทิวา กล่าวต่อไปว่า เรื่อง การครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ซึ่งที่ประชุมมีมติ ไม่เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์กับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับยาบ้า 5 เม็ด วิธีแก้ไขคือ 1. ให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองยาบ้า 5 เม็ด 2.ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน ทางด้านยุติธรรม ในการจัดการกับผู้ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด ให้ประชาชนทราบ 3. แบบอย่าง*เขินโมเดล* ที่ให้มีการอบรม ผู้นำทุกระดับ ทั้งกรรมการหมู่บ้าน มีการปลูกจิตสำนึก การปกป้อง เยาวชน ทุกช่วงวัยและ ให้มีจิตอาสา ในการสอดส่อง ดูแล ผู้ค้า ผู้จำหน่ายยาเสพติด ไม่ให้มีในชุมชน 4. ครอบครัวและชุมชน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เยาวชน ลูกหลาน 5.ให้ความรู้ ความเข้าใจ เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะส่งผลต่อปัญหา สังคมต่างตาม เช่นผลยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท

นายทิวา รุ้งแก้ว ยังกล่าวด้วยว่า เรื่องเงินดิจิทัลวอลเลต มติที่ประชุมในการเสวนา เป็นไปทิศทางเดียวกันคือ ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต เพราะเป็นการสร้างภาระหนี้สินให้เกิดขึ้น แก่ประชาชนและประเทศชาติ วิธีแก้ไข หากจำเป็นที่จะต้องทำ รัฐบาลควรแจกเงิน ด้วยระบบเดิมคือ โอนเงินเข้า Application เป๋าตังค์ เป็นรูปแบบของเงินสด เข้าบัญชี แทนเงินดิจิทัล ที่ประชุมเห็นว่าทั้ง 3 ประเด็นนี้ให้นำเอาความคิดเห็นของคนศรีสะเกษเสนอไปที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้เสนอเรื่องทั้งหมดผ่าน นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ทราบว่า ชาวศรีสะเกษมีความเห็นเกี่ยวกับทั้ง 3 ประเด็นนี้ อย่างไรบ้าง/////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ