พิธีเถราภิเษก” รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

Uncategorized

พิธีเถราภิเษก” รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

“พิธีเถราภิเษก” มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) จัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา “พิธีเถราภิเษก” รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญล้านนาไทยโดยมีเอกอัครราชทูต,กงสุลใหญ่กว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมพันธกิจเพื่อหนุนเสริม ประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ของ UNESCO

ที่วิหารหลวง หลวงปู่ โครงการฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาและคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) จัดงานพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย หน้าตัก 30 นิ้ว จำนวน 3 องค์ และมอบองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตักขนาด 30 นิ้ว 9 นิ้ว 5 นิ้วและเหรียญบูชา พร้อมเอกสารการบูชาพระรัตนตรัย พระคาถาบารมี 30 ทัศ หนังสือพระไตรปิฎก ให้กับคณะธรรมทูตและตัวแทนประเทศในการนำไปประดิษฐาน ณ นานาประเทศทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 มอบหมายให้เจ้าพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เลขารองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานพิธีสงฆ์ ในการประกอบพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการธรรมทูต เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมกันหนุนเสริมการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติขององค์การยูเนสโก โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่, นาย เฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่, นาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ,กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกงสุลประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศได้มาร่วมพิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อร่วมดำเนินการหนุนเสริมการประกาศเกียรติคุณองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อ ยูเนสโก ในครั้งนี้อีกด้วย
สำหรับบทบาทของแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมผลักดัน ก็จะได้รับชุดประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัยอันประกอบด้วยองค์รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว 9 นิ้วและ 5 นิ้ว เอกสารการบูชาพระรัตนตรัย พระคาถาบารมี 30 ทัศ หนังสือพระไตรปิฎก และบันทึกภาพการสวดด้วยภาษาบาลีจำนวน 6 ภาษาให้กับคณะตัวแทนแต่ละประเทศเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ประเทศต่างๆ ด้วยกระบวนการธรรมทูต ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา,สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล,สาธารณรัฐอินเดีย, ทวีปเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน,ประเทศญี่ปุ่น,สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,สาธารณรัฐกัมพูชา, ประเทศอังกฤษ, ประเทศออสเตรเลีย เพื่อประกาศเกียรติคุณและหนุนเสริมครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ยูเนสโก)ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีกำหนดการว่า ในเดือนตุลาคม 2569 จะต้องยกร่างฉบับสมบูรณ์ยื่นเสนอต่อ องค์การยูเนสโก เพื่อให้พิจารณาประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกให้ทันกำหนดและจะได้ร่วมจัดพิธีการเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ในปี 2571 ต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยปลาและพันธุ์สัตว์น้ำ การมอบทุนให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์และมอบทุนการศึกษาให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มอบทุนสนับสนุนวงดุริยางค์ โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน มอบกองทุนโลงศพและกองทุนสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในการเผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศทั่วโลก ตามเจตนารมณ์ในการสืบสานศาสนาพุทธ.
////////////////////////////
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่