ข่าวดี ! เจรจารับแรงงานไทยเพิ่ม ตลอดปี 67 “พิพัฒน์” ขจัดคนว่างงาน 18-30 ปี ฝึกงานญี่ปุ่นโครงการ 3 ปี ผ่านพิจารณารับก่อนทันที 100,000 เยน

Uncategorized

ข่าวดี ! เจรจารับแรงงานไทยเพิ่ม ตลอดปี 67 “พิพัฒน์” ขจัดคนว่างงาน 18-30 ปี ฝึกงานญี่ปุ่นโครงการ 3 ปี ผ่านพิจารณารับก่อนทันที 100,000 เยน

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบปะ Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เพื่อหารือข้อราชการและขอบคุณ IM Japan สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรับแรงงานไทยฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนดูแลและคุ้มครองผู้ฝึกงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะสนับสนุนแรงงานไทยเข้าร่วมนโยบายวีซ่าทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker: SSW Visa) 12 สาขาอาชีพ (ประกอบด้วย 1.การบริบาล 2.การจัดการความสะอาดอาคาร 3. งานผลิตขึ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5.การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ 6.การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 7.อุตสาหกรรมการบิน 8.อุตสาหกรรมที่พักอาศัย 9.งานเกษตรกรรม 10.ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 12.อุตสาหกรรมการบริการอาหาร) โดยเชื่อว่าจะสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติงานเดิมและผู้ฝึกปฏิบัติงานใหม่ ให้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะตนเองเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค สามารถต่อยอดและขยายตลาดแรงงานกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นต่อไป และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือใน “ระบบพัฒนาทักษะแรงงาน” (Skill Worker Development: SWD) ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะนำมาใช้กับแรงงานต่างชาติ โดยเชื่อมั่นว่า ระบบจะสนับสนุนให้แรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังหารือถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพหลังฝึกงานครบสัญญา โดยจ่ายให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทันที 100,000 เยน

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้นายจ้างในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่จำกัดจำนวน และพร้อมรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th คุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน ค่าที่พัก ค่าน้ำ – ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท