สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (คนโล๊ะเหล่าเฝ้าป่า) เพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เครือข่ายพระภิกษุสงฆ์)

Uncategorized

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (คนโล๊ะเหล่าเฝ้าป่า) เพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เครือข่ายพระภิกษุสงฆ์)


วันพุธที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. พื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนมูล ถนนยันตรกิจโกศล (ถนนเจ้าฟ้า) ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (คนโล๊ะเหล่าเฝ้าป่า) เพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2567(เครือข่ายพระภิกษุสงฆ์) ซึ่งในครั้งนี้มีพระราชศาสนาภิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาสซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้เป้าหมายคือคณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน,อำเภอภูเพียง, อำเภอบ้านหลวง,อำเภอนาน้อย และอำเภอเวียงสา มีจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและการฝึกอบรมในรูปแบบการระดมสมองร่วมกันในครั้งนี้ จำนวน 50 รูป การดำเนินงานมีภาคีเครือข่ายภาคราชการประกอบด้วยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน,และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านพร้อมกับส่วนราชการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันถวายองค์ความรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในครั้งนี้โดยมีสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านเป็นองค์กรนำเผยแพร่ความรู้เพื่อไปสู่ราษฎรในพื้นที่ภายใต้คำว่า “บวร” ให้เกิดเป็นรูปประธรรมโดยอาศัยราษฎรในพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นศูนย์กลางของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟฟ้าและฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้ให้กับราษฎรในพื้นที่ในจังหวัดน่านมีความสุขร่วมกันในห้วงฤดูแล้งของทุกปีตลอดไปการดำเนินงานครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าจะสร้างความผาสุกร่วมกันให้กับราษฎรโดยอาศัยเครือข่ายพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีทั้งประสิทธิภาพและประเทศผลแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความปลอดภัยจากหมอกควันและไฟป่ารวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต่อไป/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน