สถานีบริการน้ำมันยักษ์ใหญ่ จับมือกรมพัฒน์ เพิ่มทักษะเด็กปั้มน้ำมัน

Uncategorized

สถานีบริการน้ำมันยักษ์ใหญ่ จับมือกรมพัฒน์ เพิ่มทักษะเด็กปั้มน้ำมัน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วม 7 บริษัทชั้นนำผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัทสตาร์ ฟูเวลส์ มาเก็ตติ้ง จำกัด บริษัทซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด หารือการพัฒนาแรงงานในตำแหน่งงานพนักงานเติมน้ำมัน แคชเชียร์ ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ให้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยกระดับการบริการ รวมทั้งเสริมสร้างการประกอบอาชีพให้กับกำลังแรงงาน โดยได้ร่วมหารือกับ 7 บริษัทผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย ประกอบด้วย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด บริษัทสตาร์ ฟูเวลส์ มาเก็ตติ้ง จำกัด บริษัทซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด ตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องการ รวมถึงทักษะที่ต้องการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานหรือแรงงานที่ต้องการเข้าไปทำงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งบริษัทได้แจ้งความต้องการให้ช่วยพัฒนาทักษะให้กับผู้ทำหน้าที่ในตำแหน่งงานต่าง ๆ อาทิ ผู้จัดการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง แคชเชียร์ และพนักงานเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าลาน นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอให้จัดหลักสูตรการฝึกเพื่อเสริมทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ความรู้เกี่ยวกับการค้าปลีก การให้บริการที่ประทับใจ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือแรงงานที่สนใจสมัครเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานให้บริการเติมน้ำมัน และกลุ่มแรงงานที่ปฏิบัติงานในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่แล้ว สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าไปเป็นพนักงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มุ่งเน้นไปที่ทหารที่ใกล้ปลดประจำการ เป็นแรงงานที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจและยินดีรับเข้าทำงาน เนื่องจากผ่านการฝึกด้านระเบียบวินัยมาเป็นอย่างดี ส่วนกลุ่มของคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่สามารถปฏิบัติงานในด้านบริการดังกล่าวได้ ถือเป็นแรงงานที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนด้านภาษีได้อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคม และในขณะเดียวกันลดปัญหาขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าลานไปแล้ว นำร่องที่จังหวัดพัทลุง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 14 คน โดยหลังจากนี้กรมจะร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ดำเนินการในจังหวัดสมุทรปราการ ในหลักสูตรพนักงานเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้าลาน) มีระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระดาบส ในระยะต่อไปที่จะดำเนินการร่วมกันกับบริษัทผู้ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง คือการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อผลักดันให้มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือด้วย

“สำหรับผู้สนใจทำงานเป็นพนักงานบริการเติมน้ำมันหรือตำแหน่งอื่น ๆ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ในการให้บริการในสถานีบริการน้ำมัน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โทร.0 2315 3799 หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร.0 2245 4317 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ได้อีกทางหนึ่ง” อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด