ศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง

Uncategorized

ศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านละเอาะ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการสอดส่องดูแลป้องกันกลุ่มเยาวชนและป้องกันยาเสพติดที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และการป้องปรามเหตุอื่นๆ ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธาตรี สิริรุุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการปลุกจิตสำนึกในหน้าที่ความเป็นผู้นำความรับผิดชอบ อุทิศตน สร้างความศรัทธาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนและสร้างองค์ความรู้ และการระดมความคิดสร้างจิตอาสา สำนึกรักบ้านเกิด ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ และดูแล ติดตาม ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยตลอดจนเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงฯ ในพื้นที่ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง หลักสูตร 7 วัน 6 คืน ประกอบด้วยจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 อาสาสมัครประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อการดำเนินงานอย่างเข้มข้น) หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
2. กิจกรรมที่ 2 อบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังเวรยามในพื้นที่วิกฤติจังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
3. กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนา อสม. บัดดี้ โดยใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ หลักสูตร 1 วัน
รวมเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

โดยมี นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ป้องกันจังหวัด หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอน้ำเกลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชรบ. วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมในพิธี///

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ