ป.ป.ช. น่าน จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2-2/2567

Uncategorized

ป.ป.ช. น่าน จัดประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2-2/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2-2/2567 โดย นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ในฐานะเลขานุการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่
1️. รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในจังหวัดน่าน
2. ผลการดำเนินการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดน่านของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน/คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน/เครือข่ายภาคประชาชน/ส่วนราชการ
3️. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดน่าน

📢 “พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
🏛 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
☎️ โทร. 054716452/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน