มุกดาหารจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

Uncategorized

มุกดาหารจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 “อสม. ทั่วไทย ร่วมใจ ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุกกลุ่มวัย” โดยมีแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวรีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พ.ต.ท. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประสพชัย โคตรพรม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสมัครสาธารณสุข ให้เป็นที่ ประจักษ์ ถึงผลการพัฒนางานด้านสาธารณสุข เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งพวกเราทุกคน รู้สึกเป็นเกียรติ และซาบซึ้งใจยิ่ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดมุกดาหาร ตาม”มาตรการ SVAT” โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทุกคนจะร่วมมือร่วมใจ กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ในฐานะนายกองค์การบริหารจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบัน มีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นการจะดำเนินงานด้านสุขภาพให้ประชาชนได้มีสุขภาวะที่ดีนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกลไกลที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตระหนักดีถึงความเสียสละทั้งหลาย ที่
ได้ ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น การมีผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ร่วมเสียสละทำงาน เพื่อพี่น้องประชาชนด้วยดีเสมอมา เป็นกำลังในการร่วมมือพัฒนาประเทศสืบไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177