ภาคประชาชน ตอบรับ การแก้ปัญหายาเสพติดของ กระทรวงยุติธรรม อย่างเต็มที่ โดยการขอร่วมแก้ปัญหา กับคณะขับเคลื่อนฯ ที่ต้อง”เดินสาย” เพื่อทำความเข้าใจ และ แผน ปฏิบัติการ อย่างไม่หยุดพัก แม้นจะเป็น เดือนรอมฎอน

Uncategorized

ภาคประชาชน ตอบรับ การแก้ปัญหายาเสพติดของ กระทรวงยุติธรรม อย่างเต็มที่ โดยการขอร่วมแก้ปัญหา กับคณะขับเคลื่อนฯ ที่ต้อง”เดินสาย” เพื่อทำความเข้าใจ และ แผน ปฏิบัติการ อย่างไม่หยุดพัก แม้นจะเป็น เดือนรอมฎอน


พล.อ.วิชาญ สุขสง ประธานยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา เพื่อเอาชนะ การระบาดของยาเสพติดในจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สองส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การ ขับเคลื่อน การแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ คณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อน ได้ดำเนินการไปเพียง 2 เดือนเศษ แต่ได้รับการ ตอบรับ และอาสาเข้าร่วมกับ คฯทำงาน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างมากมาย เพราะทุกชุมชน ทั้งประชาชน และ ผู้นำชุมชน ต่างเห็นถึง ปัญหาของยาเสพติด ทีทำลาย ครอบครัว ทำลาย ชุมชน และ สังคมส่วนร่วม ดังนั้น เมื่อ กระทรวงยุติธรรม ทำการ ขับเคลื่อน นโยบายการแก้ปัญหาการเอาชนะการระบาดของยาเสพติด โดยภาคประชาชน จึงมีการตอบสนองอย่างเต็มที่จากชุมชน
สำหรับการ ขับเคลื่อน ของคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาฯ มีการแบ่งงานเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คณะทำงานฯ จัดประชุม ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ และเชิญชวนให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติด เพื่อการเอาชะการระบาดของยาเสพติในตำบล ในชุมชนของตนเอง
โดยในวันที่ 24 มี.ค. มีการ ดำเนินการใน อ.หนองจิก และ อ.โคกโพธิ์ ในวันที่ 27 มี.ค. มีการดำเนินการในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง และ อ.ปะนาเระ วันที่ 28 มี.ค.ที่ อ.กระพ้อ อ.สายบุรี อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น วันที่ 31 , มี.ค. ที่ อ.ยะรัง อ.มายอ และ อ.แม่ลาน ซึ่งทั้งหมด อยู่ใน จ.ปัตตานี
ส่วนที่ 2 การเตรีมงาน ดำเนินงานตามที่ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายเพิ่มเติม จำนวน 2 งาน นั้นคืองาน จัดสัมมนาแกนนำอาสาตำบล เพื่อประเมินสถานการณ์ การระบาดของยาเสพติดในตำบลตนเอง และวิธีการปฏิบัติการในการแก้ปัญหา เพื่อการเอาชนะ ยาเสพติด และการเตรียมการในการนำแกนนำตำบลอาสาฯ เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบของการแก้ปัญหาที่ประสพความสำเร็จ ที่ ต.วังเพนียด อ.โคกสำโรง และ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รวมถึงการเข้าเยี่ยม และรับนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ส่วนที่ 3 การจัดตั้งคณะทำงานอาสาฯ ขึ้นมารับผิดชอบในการแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในตำบล การจัดทำโครงการและงบประมาณ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดในแต่ละตำบล เพื่อเสนอให้คณะทำงาน ได้ดำเนินการให้เป็นไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคประชาชน ของ กระทรวงยุติธรรม