จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue)

Uncategorized

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ที่ห้องประชุม ห้องต้นทองบอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท ต.ป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผวจ.อุตรดิตถ์ นางสาวเพ็ชรินทร์ ปฐมวณิชกะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวเยาวัตน์ สายศรีธิ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ นางศุภกานต์ พรมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ นางบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินนทร์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ดร.ปิติภูมิ โพสาวัง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 180 หน่วย ให้การต้อนรับ ในการเปิดการอบรมในวันนี้ทางราชการการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีวิสัยทัศน์ “จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการค้าชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้น” มีศักยภาพที่โดดเด่น ทั้งในด้านการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่งน้ำชลประทานขนาดใหญ่ และอุทยานแห่งชาติ ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ด้วยความเจริญดังกล่าวเหล่านี้ ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสงบสุขของสังคม จากสถิติการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และความต้องการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแก้ไขปัญหา มีแนวโน้มสูงขึ้น และบางเรื่องต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การเตรียมเอกสารที่มีจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ที่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับและฉับไว จึงได้นำแพลตฟอร์มระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) มาให้หน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถรับเรื่องร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ปัญหาความสะอาด ประปา ทางเท้า น้ำท่วม มลพิษ ฯลฯ ซึ่งสามารถติดตามสภาพปัญหาตามเวลาจริง (Real.time).เข้าถึงข้อมูลได้จนจบกระบวนการแก้ไข.อีกทั้งยังรวบรวมเป็นสถิติแจ้งปัญหาเชิงลึกสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาจังหวัดต่อไปแผนในการขับเคลื่อนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ในปี 2567 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เชิญชวนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 134 หน่วยงาน เข้าร่วม
การใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรม และเริ่มใช้งานระบบ
จะมีการติดตามการบริหารจัดการการใช้งาน การแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนผ่านระบบ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์จะประชาสัมพันธ์ และเน้นย้ำให้หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์การใช้งานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนในการร้องเรียนร้องทุกข์ และจังหวัดอุตรดิตถ์จะขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนต่อไป การนำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีประโยชน์และข้อดีอย่างไรข้อดีของแพลตฟอร์มระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) สามารถลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ไขปัญหาเมือง ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ประโยชน์จากการใช้งานระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy.Fondue) สามารถลดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสาร และส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ประชาชนสามารถมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลต่างๆ แจ้งเหตุ หรือแจ้งปัญหาให้จังหวัดทราบได้อย่างรวดเร็วขึ้น หน่วยงานต่างๆ สามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางจังหวัด///////

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668