นายอำเภอกระนวน เยี่ยมต้อนรับผู้บำบัดยาเสพติดรายใหม่ เริ่มต้นเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ พร้อมเปิดบริการบำบัดฟื้นฟูต่อเนื่องตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน เยี่ยมต้อนรับผู้บำบัดยาเสพติดรายใหม่ เริ่มต้นเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ พร้อมเปิดบริการบำบัดฟื้นฟูต่อเนื่องตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.ภูมิวัฒน์ เหล่าบุตรดี เจ้าหน้าที่ปกครอง ติดตามเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวน 35 ราย โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมร่วมพูดคุยพบปะกับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นเข้ามาเรียนรู้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้บำบัดฟื้นฟูรายอื่นๆ และปรับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวลาตื่นนอน ดูแลโรงเรือนนอน การออกกำลังกาย การทานอาหาร การร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม การทำเกษตรกรรม ซึ่งผู้บำบัดฟื้นฟูทุกคน ต้องเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การช่วยเหลือพึ่งพากัน และต้องเรียนรู้ความต้องการของครอบครัวและบุคคลที่ผู้บำบัดยาเสพติดต้องการให้ช่วยดูแลหลังการบำบัดรักษา และพึ่งพาอาศัยและใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งทำให้สามารถปรับความเข้าใจและรับรู้ถึงจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดได้ อันเป็นหัวใจสำคัญของกลไกการรักาษาฟื้นฟูและการปรับตัวเข้ากับครอบครัวและชุมชน

อำเภอกระนวน ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น และวัดร่วมกับชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆ โดยตามกระบวนการทางการแพทย์ และหลักบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) ด้วยการให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพกายจิตใจ สร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน จัดการยาเสพติดแบบ “ครบวงจร” ตั้งแต่การคัดกรอง บำบัดฟื้นฟู การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชนทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่และอาชีพ ควบคู่ไปกับการป้องกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย///_/////คเณศวร เกษอินทร์