ด้วยความศรัทธา พุทธศาสนิกชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการ สรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีปัวแบ่งเทพมงคล

Uncategorized

ด้วยความศรัทธา พุทธศาสนิกชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ร่วมใจสืบสานประเพณีนมัสการ สรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีปัวแบ่งเทพมงคล


24 มีนาคม 2567 : 09.39 น. วัดเจดีย์ ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง มอบหมายให้นายปภังกรณ์ เทพอินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีปัวแบ่งเทพมงคล ประจำปี 2567 (จัดทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี) โดยมีคณะศรัทธาจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว นำต้นกัณฐ์มาร่วมทำบุญถวายเพื่อเป็นทุนในการบูรณปฎิสังขรณ์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาองค์พระธาตุ

พระธาตุศรีปัวแบ่งเทพมงคล เป็นพระธาตุประจำตำบลเชียงกลาง และตำบลพญาแก้ว เดิมชื่อพระธาตุวัดคาว สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2239 มีจารึกอักษรล้านว่าทำการบรรจุเมื่อปีจุลศักราช 1058 ตรงกับ พ.ศ.2239 ปี พ.ศ.2495 น้ำกอนเซาะตลิ่งพังเข้ามาถึงลานกำแพงแก้ว คณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน โดย มีพระอธิการข่ายแก้ว ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ พระครูวิบูลนันทสร เจ้าคณะตำบลเชียงกลาง นายไชย อินรา ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์ นายองอาจ จิตรวงศนันท์ กำนันตำบลเชียงกลาง
จึงประชุมตกลงทำการรื้อย้ายมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 สร้างเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ.2528 เป็นเจดีย์แบบล้านนา มีความสูง 21 เมตร ฐานกว้างด้านละ 12 เมตร

โดยมีผู้ร่วมงานอาทิ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน เขต 3,นางอุไร เปียงใจ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง,นายสุรชัย สุวรรณชัยรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลาง,นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง,ร้อยเอกนุชิต หอมรส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพญาแก้ว,นายจรัล ขันทะสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระพุทธบาท,นายธนกฤต จิตตรง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอเชียงกลาง,นายทัตพงศ์ นันทะน้อย กำนันตำบลเชียงกลาง,นายพงษกร ค่าคาม กำนันตำบลพญาแก้ว,นายประดิษฐ อินทำ ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงกลาง,นายมนัส พลหล้า ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงกลาง,ผอ.สุจิตรา ยาวิไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน,ผอ.เจริญ หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม,ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลเชียงกลาง พุทธศาสนิกชนตำบลเชียงกลาง ตำบลพญาแก้ว และคณะศรัทธาบ้านเจดีย์ ทั้งสองหมู่บ้าน
ภาพข่าว ชาตรี ทำงาม/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน