ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการมอบมอบรางวัล ร.ร.หมู่บ้านต้นแบบของโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

Uncategorized

ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการมอบมอบรางวัล ร.ร.หมู่บ้านต้นแบบของโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าอาวาสวัดเพียนาม ได้ให้ความเมตตาเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล ร.ร. หมู่บ้านต้นแบบของโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีการมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนและให้กับ ร.ร.ต้นแบบ มีนายจินตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ในนามของคณะทำงานโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวง จ.ศรีสะเกษ นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ผอ.ร.ร.ข้าราชการครู ผู้นำหมู่บ้าน มาร่วมพิธีจำนวนมาก

นายจินตนาถ สิงห์โต ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย กล่าวว่า เมื่อปี2556 นายทิวา รุ้งแก้ว คณะกรรมการประสานงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการสรรหาให้เป็นประธานชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายภารกิจในการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนท้องถิ่น และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงาน โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการทำงาน เริ่มต้นที่บ้านกุดนาแก้ว อ.ขุนหาญ วัดจำปา บ้านหัวนา อ.เมืองจันทร์ บ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ บ้านหว้าน อ.เมืองศรีสะเกษ และบ้านปราสาทเยอ อ.ไพรบึง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 คณะทำงานได้หารือกันจึงได้บูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้ากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยเลือก ร.ร.นำร่อง 9 ร.ร. สามารถขยายเข้าชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ปี พ.ศ.2558 ได้ประกาศรับสมัคร ร.ร.เข้าร่วมโครงการ 90 ร.ร.แต่มี ร.ร.แจ้งความประสงค์เข้าร่วม 120 ร.ร.ปัจจุบันมีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ 648 แห่ง โดยในวันนี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ร.ร.ชุมชนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ร.ร.ชุมชนต้นแบบ “ระดับอำเภอ” ให้กับ ร.ร.จากทุกสังกัดในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ