รับคณะสมาคมสื่อ จ.บักยาง และ จ.เอี๊ยนบ่าย ประเทศเวียดนาม 15

Uncategorized

นายบรรหาร บุญเขต.และคณะ รับคณะสมาคมสื่อ จ.บักยาง และ จ.เอี๊ยนบ่าย ประเทศเวียดนาม 15 ท่าน เดินทางมาดูงานที่ไทย ขณะนี้คณะอยู่ที่เชียงใหม่ คุณจะอำนาจ คุณผ่องพรรณ สมาคมสื่อ จ.เชียงใหม่ เลี้ยงรับคณะที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่/////บรรหาร บุญเขต..