เทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมเพิ่มความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม.ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Uncategorized

เทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ เปิดการอบรมเพิ่มความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม.ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.


วันที่ 20 มีนาคม 2567ที่ อาคารอเนกประสงค์อิทธิบาท 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)นางจินดา​ มาแก้วรองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพิ่มความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม.ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567
โดยมีนายปิยวัฒน์​โชติ​ พรมมีภากร​ ผอ.กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง​อุตรดิตถ์​พร้อมผู้บริหารและอสม.เทศบาลเมือง​อุตรดิตถ์​จำนวน​ 355 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในโครงสร้างงานสาธารณสุขมูลฐาน ในฐานะเป็นผู้นำด้านสุขภาพภาคประชาชนมีบทบาทหน้าที่ คือ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน และดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้กำหนดแผนงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เน้นการพัฒนาบุคลากรและระบบ่งาน ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพอสม. /แกนนำสุขภาพในชุมชน ระบบข้อมูล การรายงานผล การมอบหมายภารกิจ การใช้เทคโนโลยี่ด้านการสื่อสารและฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่เป้าหมายชุมชนเข้มแข็งจัดการสุขภาพ
อย่างยั่งยืน หรือชุมชนจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถวางแผนจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชนและ อสม.ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม
อบรมเพิ่มความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แกนนำชุมชนและ อสม.มีความรู้และความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และประชาชนในชุมชนและ เพื่อให้แกนนำชุมชนและ อสม.มีความเป็นผู้นำด้านสุขภาพทั้งกายและใจรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดี อยู่อย่างยั่งยืน///////////
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668