เชียงรายแหล่งผลิตนวด-สปา ป้อนงานทั่วประเทศ “พิพัฒน์” เร่งฝึกแรงงานรับนักท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ในปี 67 กว่า 17 ล้านคน

Uncategorized

เชียงรายแหล่งผลิตนวด-สปา ป้อนงานทั่วประเทศ “พิพัฒน์” เร่งฝึกแรงงานรับนักท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) ในปี 67 กว่า 17 ล้านคน

รมว.แรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝัมือแรงงาน 20 เชียงราย เร่ง Upskill ฝึกอบรมแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง โดยอบรมฟรีสูงสุด150 ชั่วโมง พร้อมป้อนงานเข้าสถานประกอบการทันที

วันที่ 18 มี.ค. 67 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการ Upskill แรงงานรองรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดเท้า เปิดเผยหลังการเยี่ยมชมการฝึกว่า จังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นรายได้ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดจึงมาจากภาคท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับแรงงานในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น การฝึกนวดเท้า และการนวดไทยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจากทักษะการนวดของไทยเป็นที่ยอมรับและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจากชาติใด นิยมเข้ารับบริการนวดเป็นอย่างมาก ทำให้แรงงานไทยที่มีทักษะด้านการนวดสามารถประกอบอาชีพนี้และมีรายได้สูง

โดยในปี 2567 ดำเนินการให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ กว่า 17 ล้านคน จึงดำเนินการที่สอดรับกับแผนแม่บท NEC BCG ของจังหวัด อาทิ การพัฒนาระบบนิเวศล้านนาสร้างสรรค์ เชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผ่านการเป็นเมืองแห่งเทศกาล ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะล้านนาสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นจุดหมายของการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชีย เป็นต้น

ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เร่งดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ โดยในวันนี้มีการฝึกในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตร พนักงานนวดไทย มีระยะเวลาในการฝึก 150 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 มี.ค. ถึง 22 เม.ย. 67 เมื่อฝึกจบแล้ว ทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย เพื่อให้มีใบการันตีความสามารถ และรับอัตราค่าจ้างตามฝีมือ โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในสาขานี้ ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้าง ไม่น้อยกว่าวันละ 485 บ. ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าวันละ 640 บ. และ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าวันละ 795 บาท ซึ่งนับว่าสูงทีเดียว อีกหลักสูตร คือนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-18 มี.ค. 67 โดยทั้ง 2 หลักสูตรได้ดำเนินการฝึกเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอีก 30 ชั่วโมง และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้านนวดอีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ยังได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไฮโดโปรนิกส์ (Hydroponics) จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรือนที่ทำจากเหล็ก 1 โรง ทดลองปลูกผักบุ้งจีน โรงเรือนที่ทำมาจากไม้ไผ่ 2 โรง ทดลองปลูก สาระแหน่ / ผักแพว / กวางตุ้งฮ่องเต้ โดยแต่ละโรงเรือนแสดงต้นทุนการทำโรงเรือนไว้พร้อมแสดง QR CODE ความรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ไฮโดโปรนิกส์ (Hydroponics) และขั้นตอนการทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่แรงงานที่สนใจทำโรงเรือน และเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคการเกษตร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

“การฝึกอบรมทักษะฝีมือที่น่าสนใจมีอีกหลายหลักสูตร ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd. go.th หรือสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ได้อีกทางหนึ่ง”