)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร..การสรรหาและคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร..การสรรหาและคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

 

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 น.
ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว
บ้านก้านเหลืองดง
ตำบลหนองแคน

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการประชุมเตรียมการส่งหมู่บ้าน/กิจกรรมเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทอง ประกอบด้วย
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
3) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประเภทชาย/หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด
4) กลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด

โดยมี พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง/เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง พัฒนาการอำเภอดงหลวง เกษตรอำเภอดงหลวง ปศุสัตว์อำเภอดงหลวง สัสดีอำเภอดงหลวง ผู้แทน ผกก.สภ.ดงหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายทหารปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคน ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองแคน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแคน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง//////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์