สมุทรสงคราม# กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

Uncategorized

#สมุทรสงคราม#
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น


นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการเปิดการจัดเวทีชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นภูมิปัญญาการทำนาเกลือ ครั้งที่ 2 โดยมีนายศิริพจน์ จ่ายเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวสุชาสินี ดิษฐสมบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และะจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดเวทีชุมชนครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ชุมชน และค้นหาความต้องการของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ในการวางเเผนการพัฒนาระบบและวางแผนเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการทำนาเกลือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางสำหรับการวางแผนยกระดับนาเกลือสมุทรสงครามเข้าสู่การเป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS) สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนต่อไป ณ ธีฟาร์ม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 

//////////////////

ขอบคุณสนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม