ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับ ชมรมสตรอง-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว และอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน”

Uncategorized

“ป.ป.ช.น่าน ร่วมกับ ชมรมสตรอง-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน ลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการในพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว และอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน”

นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ครั้งที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2567 ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน โดยเป็นการลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว และอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประกอบด้วย
1. โครงการซ่อมแซมงานเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่บ้านสลี หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
2. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
3. โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำสมุนเสียหายโดยการเรียงหินกล่องแกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะ บ้านสมุนใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

การลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังการทุจริต โดยเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ให้เกิดผลการดำเนินงานเชิงรุกที่มีการแจ้งเบาะแสความเสี่ยงต่อการทุจริตผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมนำผลการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับจังหวัดต่อไป

“พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
หมายเลขโทรศัพท์ 054716452/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน